Wellness koncept je jedinečnosť – tzv. vlastný nezameniteľný štýl. Naši dizajnéri a projektanti oživia Vaše predstavy a štýl, po ktorom túžite. Chceme s Vami spolupracovať tak, aby ste si boli istí, že všetko pohodlie, emócie a kreativitu, ktoré ponúknete, povýšia Vaše služby v očiach zákazníkov.

| Wellness koncept

Wellness koncept je jedinečnosť – tzv. vlastný nezameniteľný štýl. Naši dizajnéri a projektanti oživia Vaše predstavy a štýl , po ktorom túžite. Chceme s Vami spolupracovať tak, aby ste si boli istí, že všetko pohodlie, emócie a kreativitu ktoré ponúknete, povýšia Vaše služby v očiach zákazníkov.

Konzultácie

Nevyhnutným základom pre začatie procesu je vyjasnenie požiadaviek na technické a architektonické riešenie, prevádzkové kapacity, vhodné umiestnenie prevádzky, požiadavky súvisiace so spotrebou energií a akceptovateľné náklady pri rešpektovaní noriem. Hlavným cieľom je dosiahnutie zhody medzi požiadavkami na úroveň technického riešenia a dostupnými investičnými prostriedkami.

Idea

Wellness technik využíva pri svojej tvorbe kreativitu, ako mechanizmus na vytváranie emócií.

PRÍPRAVNÁ FÁZA – ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ ŠTÚDIA

Zabezpečenie podkladov, zameranie skutkového stavu priestoru a spracovanie podkladov

Úvodná skica – nápad, myšlienka, idea konceptu

Vypracovanie štúdie – priestorová dispozícia

3D modulácia – priestorovej dispozície

Idea

Wellness technik využíva pri svojej tvorbe kreativitu, ako mechanizmus na vytváranie emócií.

PRÍPRAVNÁ FÁZA – ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ ŠTÚDIA

Zabezpečenie podkladov, zameranie skutkového stavu priestoru a spracovanie podkladov

Úvodná skica – nápad, myšlienka, idea konceptu

Vypracovanie štúdie – priestorová dispozícia

3D modulácia – priestorovej dispozície

3D vizualizácie

Komplexný projekt 3D vizualizácie zvyšuje úspešnosť samotnej realizácie spojením Vašich predstáv a našich skúseností. 

Premýšľame o celkovom projekte v súvislostiach do najmenších detailov.

Našim cieľom je kvalitná a komplexná projektová dokumentácia. Stanete sa vlastníkmi profesionálne vypracovaného projektu, ktorý otvára dvere k naplneniu sna o Vašom wellness a umožní Vám kedykoľvek kontrolovať priebeh realizácie.

| Projekcia

Našim cieľom je kvalitná a komplexná projektová dokumentácia. Stanete sa vlastníkmi profesionálne vypracovaného projektu, ktorý otvára dvere k naplneniu sna o Vašom wellness a umožní Vám kedykoľvek kontrolovať priebeh realizácie.

Projekty 03 - Wellness technik Projekty 10 - Wellness technik Projekty 02 - Wellness technik Projekty 01 - Wellness technik Projekty 04 - Wellness technik Projekty 05 - Wellness technik Projekty 06 - Wellness technik Projekty 08 - Wellness technik Projekty 10 - Wellness technik
Projekt wellness - Wellness technik

Vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby

(architektonicko-urbanistická štúdia)

Vypracovanie dispozície – za účelom vydania územného rozhodnutia – preriešenie, resp. úplné nové

Riešenie existujúcej dispozície podľa záväzných podkladov a informácii investora a následne zaslaných podkladov a doplňujúcich informácii pripadne pracovného stretnutia – konzultácia. Obsahom bude spracovaná výkresová časť zo správou (energetická bilancia wellness) v tlačenej a elektronickej podobe.

 

Spracovaná návrhová fáza technológií wellness&SPA

Vstupné informácie a konzultácie
Energetické bilancie
Projekt technológie 

Výstup:
Technická správa, výkresová dokumentácia – popis technológie a požiadavky na profesie.

Vypracovanie dokumentácie na stavebné konanie

Účelom dokumentácie stavby na realizáciu stavby je poskytnúť dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby a jej súladu s podmienkami stavebného povolenia.

V stavebnom konaní stavebný úrad preskúma najmä, či dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky a požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá základným požiadavkám na stavby a všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.

Projekt technológie potrebný na stavebné povolenie musí poskytnúť jednoznačnú dispozično-prevádzkovú, konštrukčnú a materiálovú charakteristiku stavby na posúdenie uvedených požiadaviek.

Obsah a rozsah dokumentácie – koordinačné a projektové výkony obsahujú všetky dokumentácie pre DPD – RP

Vypracovanie dokumentácie na stavebné konanie

Účelom dokumentácie stavby na realizáciu stavby je poskytnúť dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby a jej súladu s podmienkami stavebného povolenia.

V stavebnom konaní stavebný úrad preskúma najmä, či dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky a požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá základným požiadavkám na stavby a všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.

Projekt technológie potrebný na stavebné povolenie musí poskytnúť jednoznačnú dispozično-prevádzkovú, konštrukčnú a materiálovú charakteristiku stavby na posúdenie uvedených požiadaviek.

Obsah a rozsah dokumentácie – koordinačné a projektové výkony obsahujú všetky dokumentácie pre DPD – RP

Poradenstvo - Wellness technik

Spracovaná návrhová fáza wellness & SPA

Vstupné informácie a konzultácie
Energetické bilancie
Projekt technológie 

Výstup:
Technická správa, výkresová dokumentácia s popisom technológií a požiadavkami na profesie

 

Stavebná pripravenosť  wellness & SPA

Výstup:
Stavebná pripravenosť – projektové časti: ETI, UK, ZTI, VZT
Stavebná časť – projekt na požiadavky stavebnej pripravenosti
Výrobná a dielenská dokumentácia jednotlivých komponentov wellness
Cenová ponuka
Výkaz výmer

Aktivity súvisiace s realizáciou stavby začínajú už v procese spracovania projektovej dokumentácie. Tieto aktivity sú vedené požiadavkou zákazníka / investora na dodržanie konečného termínu pre uvedenie diela do prevádzky, ako aj požiadavkami na kvalitu vykonaných stavebno-montážnych prác.

Wellness technik, ako realizačná spoločnosť, realizuje stavbu v kooperácii s overenými, spoľahlivými a kompetentnými dodávateľmi bazénových technológií a wellness príslušenstva.

| Realizácia

Aktivity súvisiace s realizáciou stavby začínajú už v procese spracovania projektovej dokumentácie. Tieto aktivity sú vedené požiadavkou zákazníka / investora na dodržanie konečného termínu pre uvedenie diela do prevádzky, ako aj požiadavkami na kvalitu vykonaných stavebno-montážnych prác.

Wellness technik, ako realizačná spoločnosť, realizuje stavbu v kooperácii s overenými, spoľahlivými a kompetentnými dodávateľmi bazénových technológií a wellness príslušenstva.

Postup pri realizácii

Realizácia zahŕňa pochopenie architektúry, vnútorného dizajnu a jedinečnosť technologických zariadení a vybavenia, ktorý je špecifický pre zvolený štýl Vášho wellness & SPA.

Prevzatie stavebnej pripravenosti stavby
Montáž technologických zariadení a vybavenia
Komplexne skúšky a účasť na skúškach
Technická a výrobná dokumentácia k odovzdaniu stavby
Revízie, odborné prehliadky a odborné skúšky
Zaškolenie a spustenie do prevádzky
Záručný a pozáručný servis

Spoločnosť wellness technik disponuje príslušným technickým vybavením a vyškolenými technikmi k servisným úkonom všetkých dodávaných zariadení. Servisní technici firmy wellness technik absolvujú pravidelné školenia.

| Servis

Spoločnosť wellness technik disponuje príslušným technickým vybavením a vyškolenými technikmi k servisným úkonom všetkých dodávaných zariadení. Servisní technici firmy wellness technik absolvujú pravidelné školenia.

Wellness technik - servisné auto

Zabezpečujeme

záručný servis
pozáručný servis
preventívne prehliadky – plánovaná prehliadka a údržba zariadení wellness & spa, zameraná na minimalizáciu neočakávaných porúch